Utvärderingen genomfördes med enkät till de 47 klienter som avslutat sin behandlingsserie. Svarsfrekvensen var 60 %. I genomsnitt deltog klienterna i 12 behandlingar. De vanligast förekommande symtomen var besvär med axlar, nacke och rygg.

I genomsnitt hade klienterna haft sina besvär i nio år. Överhälften av klienterna upplevde stress och cirka en tredjedel besvärades av sömnstörningar och/eller huvudvärk. Merparten av klienterna var i åldrarna 40–60 år och representerade flera yrkesgrupper; exempelvis barnskötare, boendehandledare, chefer, ekonomer, jurister, lokalvårdare, personlig assistenter och socialsekreterare.

Behandlingarna har haft en positiv inverkan på klienternas livskvalitet, både vad gäller arbete och fritid

Efter avslutad behandling deltog klienterna i en utvärdering av behandlingsperioden. I enkäten fick klienten värdera behandlingarnas påverkan av sin livskvalitet. På en skala mellan 1–6 gavs det omdömen, gradering 1 gav låg effekt och 6 hög effekt. Genomgående gavs höga omdömen. På frågan om effekten på besvären gavs medelbedömningen 5,5. Beträffande inverkan på arbetet och fritiden blev snittet 5,2. När det gällde effekten av en ökad egen kroppsmedvetenhet, så bedömde klienterna detta i medeltal till 4,9.

Ökad motion gav färre sjukskrivningar

Klienternas motionerande ökade drastiskt under behandlingstiden, från sporadiskt motionerande till regelbundet motionerande. Klientgruppens motionerande ökade från att cirka 30% till över 90%. Motionerandet var av olika slag, oftast i form av promenader, men även gymnastik, simning, stavgång och yoga utövades. När behandlingarna påbörjades var cirka 40 % av klienterna sjukskrivna i varierande grad. Efter behandlingsseriens slut hade sjukskrivningarna i gruppen sjunkit till under 15%.

Klienternas bedömning av Hälsokrafts tjänstekvalitet, tillgänglighet, bemötande, kompetens och kommunikation

Hälsokraft fick genomgående väldigt höga omdömen för tjänstekvalitén. Tillgängligheten bedömdes i genomsnitt till 5,7 på den sexgradiga skalan. Bemötandet erhöll hela 6,0 och både upplevd kompetens samt förmågan att kommunicera med klienterna fick 5,8. På frågan om klienterna, på det hela taget, var nöjda med behandlingarna gavs samma bedömning, nämligen 5,8.

Spontant har flera klienter lämnat kommentarer i enkäten

”Behandlingen gjort stor skillnad, både fysiskt och psykiskt. Fantastiska behandlingar.”

”Du är mycket närvarande, förstående och professionell.”

”Du är en proffsig samtalspartner, som gett mig inspiration att gå vidare i livet.”

”Du är så otroligt duktig. Man är alltid glad efter behandlingen.”

”Första gången jag fått lindring för migränen.”

”Genom behandlingarna kommer jag ner i varv, stannar upp och blir medveten om hur jag mår.”

”Ibland blir behandlingarna en väckarklocka. Jag får ett inre lugn.”

”Glad att jag fått en holistisk behandling, där både kropp och själ togs in i behandlingsprocessen.”

”Jag har stort förtroende för dig och din skicklighet.”

Utvärderingen 2015 har sammanställts av undersökningsföretaget Nollnionoll AB. Rapporten finns att tillgå.