Body Empowerment-modellen bygger på att varje deltagare utvecklar en ”karta” över en önskvärd utveckling av sitt liv. Du formulerar de nya egenskaper och förhållningssätt som leder till ett liv med högre livskvalitet. Utifrån resultatet formas ett kontrakt som blir ett styrdokument för den fortsatta behandlingen.

Uppföljning sker kontinuerligt och i slutet av behandlingen utvärderas arbetet.

För att du ska kunna utveckla önskvärda egenskaper och förhållningssätt och skapa ett liv med hälsa och välbefinnande, behövs ett aktivt deltagande under längre tid. Det ställer också speciella kompetenskrav på terapeuten och en helhetssyn på mänskliga problem.

Träff 1. Inledningssamtal

Kartläggning av historik och nuvarande hälsostatus.

Karta över önskad utveckling.

Vilka hinder finns? Inre – Yttre?

Kort- och långsiktiga mål

Dagbok, kontrakt, enkät 1

Träff 2–9 Samtal och kroppsorienterade behandlingsmetoder

Teman: Smärta, värk, stelhet

Kroppskännedom

Livshändelser

Grundaffekter

Wildfulness

Kost, träning

Bruk, missbruk

Ekonomi

Relationer

Kommunikation

Livspusslet

Avspänning, kroppsscanning, meditation

Återhämtning, reflektion

Träff 10 Avslutning och utvärdering

Återrapportering, enkät 2 Då – Nu – Sedan

Totalt antal tillfällen är 10, varje tillfälle varar i 90 minuter